4, rue Joseph Felten L-1508 HowaldTel +352 26 43 21 21 reconnue d'utilite publique Dons

News

Communiqué de presse - 05.03.2021

AVR ass do fir all Implizéiert vun engem Accident ! Onofhängeg vun engem physeschen oder psycheschem Schued....

Download

Chèque-Iwwerreechung

Den 18.01.2021 war de Germain KIRSCH, Vize-Präsident (lénks op der Foto) bei ARVAL Luxembourg invitéiert a krut vun der Generaldirektesch Madamm Véronique Bourgois (riets op der Foto) dëse Chèque vun 1000.- iwwerreecht.

Eng ganz flott Initiative vun der Direktioun vun ARVAL huet et méiglech gemaach dëst Geld ze sammelen. Fir all, vun hirer Clientèle ausgefëllte Froebou, hunn si sech engagéiert eis en Forfait ze iwwerweisen. Eng effikass Méiglechkeet eng Enquête ze realiséieren a gläichzäiteg enger Associatioun ze hëllefen.

Nach eng Kéier Villmools Merci!

Neie Vize-Präsident

Ab dem 6. Januar 2021 iwwerhëlt de Germain KIRSCH Vize-Präsidentschaft vum Nico WELTER.
Mir soen dem Nico Villmools Merci fir säin Engagement.

A wënschen dem Germain vill Succès a sengem néie Challenge.

Sichere Straβen trotz Bäumen

Artikel am Luxemburger Wort den 16.11.2020

Download