reconnue d'utilite publique Dons

AVR

Die Vereinigung der Verkehrsopfer ist ein Verein ohne Gewinnzweck, der sich für die Interessen der Strassenopfer und ihrer Familien einsetzt und für die Verbesserung ihrer Lebensbedingungen.

Der Verein wird durch den Verwaltungsrat verwaltet, Vorsitzender ist seit April 2015 Raymond Schintgen.
Erreichen kann man die Vereinigung in ihrer Dienststelle in Howald. Hier arbeitet ein professionnelles Team Dank der Konvention mit dem Ministerium für Familie und Integration.

Kostenlose Beratung: +352 26 43 21 21

News

Sichere Straβen trotz Bäumen

Artikel am Luxemburger Wort den 16.11.2020

News

Weiderliewe mat de Sequellen vun engem Accident

Am Kader vum Weltgedenkdag vun de Stroossenaffer huet RTL e Reportage gemaach wat et heescht mat de Sequellen vun engem Accident ze liewen.

Hei klicke fir de Reportage ze gesinn.

Berichte

Rigobert RINK

Mein Buch soll Menschen in ähnlichen Situationen motivieren nicht aufzugeben und zu resignieren.
Gespräch mit Rigobert RINK zum Internationalen Tag der Personen mit einer Behinderung am 3. Dezember 2014

25. Weltgedenkdag vun de Stroossenaffer

De 15. November 2020 ass den 25. Weltgedenkdag vun de Stroossenaffer. Den AVR huet an dësem Kader Samschdes de 14. November un all Mënsch geduecht, dee vun engem Stroossenaccident betraff ass.

Dës Joer war de Weltgedenkdag beaflosst vum COVID-19. Doduerch konnt just am klengste Kader eng Zeremonie um Site « Lieu du Souvenir des Victimes de la Route » ofgehale ginn. Den AVR huet dës Zeremonie vu FrameArt Media filme gelooss. Dir kennt bei eise News de Video ukucken goen fir déi wichtegst Impressioune vun dësem Dag kennen ze erliewen. Duerch de staarke Wand ass et eis net méiglech Iech déi ganz Riede kennen ze weisen.

Hei déi wichtegst Zuele vum Joer 2019:

22 Mënschen huet hiert Liewe verluer duerch en Stroossenaccident
248 Mënsche si schwéier verwonnt ginn
1048 Mënsche si liicht blesséiert ginn

Moies huet de Conseil d‘Administration op der Streck N22 tëschent Bissen a Béiwen opmierksam gemaach datt eis Stroossen nach méi sécher gemaach musse ginn.

Den AVR seet e grousse MERCI un :

  1. FrameArt Media fir d’Temoignagen an de Video vun eiser Zeremonie
  2. Dem Grupp de Parole fir hier Apports personnels fir dësen Dag
  3. Der Gemeng Jonglënster, dem Ministère de la Mobilité et des Travaux Publics, dem Ministère de la Famille, de l’Intégration et à la Grande Région fir hier Ënnerstëtzung
  4. Jidderengem dee matgewierkt huet fir dësen Dag kennen ofzehalen

Témoignage am Kader vum 25. Weltgedenkdag vun de Stroossenaffer

Am Kader vum 25. Weltgedenkdag vun de Stroossenaffer, well den AVR all de Mënsche gedenken, déi betraff si vun engem Stroossenaccident. Zu dëser Occasioun well den AVR verschidden Temoignagë publizéieren. Den AVR seet dem Angelo MARAGLINO, dem Chris MÜLLER an dem Germain KIRSCH villmools MERCI fir dësen Temoignage.

E grousse MERCI och FrameArt Media, déi dës Videoe produzéiert hunn.

https://avr.lu/angebote/prevention/

Prävention

Die AVR steht für Strassensicherheit und Vorbeugung von Unfällen

No Crash!
https://avr.lu/angebote/beratung/

Beratung

Welche Fragen beschäftigen Sie in Bezug auf einen Strassenunfall ?

Informieren Sie sich
https://avr.lu/angebote/betreuung/

Betreuung

Ein professionnelles Team steht Ihnen gerne zur Seite.

kostenlose Betreuung

ALKOHOL UM STEIER KASCHT MËNSCHELIEWEN

"ALKOHOL UM STEIER KASCHT MËNSCHELIEWEN” ass de nei Sensibilisatiounscampagne vun AVR, an Zesummenaarbecht mat den Ministère fir Mobilitéit an ëffentlech Aarbechten.

Dëse Spot ass vun FrameArt Media gedréint ginn, ënnert der Regie vum Andy Bausch.

A groussen Merci un all eenzelen Acteur an Participant.

Werden Sie Mitglied

Wenn sie unserer Arbeit unterstützen wollen können sie Mitglied werden.

Vielen Dank!

Mitgliedformular