4, rue Joseph Felten L-1508 HowaldTel +352 26 43 21 21 reconnue d'utilite publique Dons

Weiderliewe mat de Sequellen vun engem Accident

Weiderliewe mat de Sequellen vun engem Accident

Am Kader vum Weltgedenkdag vun de Stroossenaffer huet RTL e Reportage gemaach wat et heescht mat de Sequellen vun engem Accident ze liewen.

Hei klicke fir de Reportage ze gesinn.