4, rue Joseph Felten L-1508 HowaldTel +352 26 43 21 21 reconnue d'utilite publique Dons

ALKOHOL UM STEIER KASCHT MËNSCHELIEWEN

ALKOHOL UM STEIER KASCHT MËNSCHELIEWEN

ALKOHOL UM STEIER KASCHT MËNSCHELIEWEN” ass de nei Sensibilisatiounscampagne vun AVR, an Zesummenaarbecht mat den Ministère fir Mobilitéit an ëffentlech Aarbechten.

Dëse Spot ass vun FrameArt Media gedréint ginn, ënnert der Regie vum Andy Bausch.

A groussen Merci un all eenzelen Acteur an Participant.