4, rue Joseph Felten L-1508 HowaldTel +352 26 43 21 21 reconnue d'utilite publique Dons

Neie Vize-Präsident

Neie Vize-Präsident

Ab dem 6. Januar 2021 iwwerhëlt de Germain KIRSCH Vize-Präsidentschaft vum Nico WELTER.
Mir soen dem Nico Villmools Merci fir säin Engagement.

A wënschen dem Germain vill Succès a sengem néie Challenge.